1. Kursuse kirjeldus

Kursuse lühikirjeldus

Kursuse käigus tutvutakse kodulehe loomisega, e-raamatute koostamisega, interaktiivsete mängude loomise keskkondadega. Õpime looma helifaile, GIF animatsioone. Koostama virtuaalset veebipõhist lingikogu. Lõputööna valmib igal kursuslasel koduleht, milles kajastub koolitusel õpitu/tehtu.

Sihtgrupp

Lasteaiaõpetajad, logopeedid ja õpetaja-abid

Vajalikud eelteadmised

Arvutikasutuse algteadmised.

Õppekava

 • Kodulehe loomine (Weebly)
 • Interaktiivse mängu loomine
 • Helifaili loomine
 • GIF animatsiooni loomine
 • Veebikirjastused
 • E-raamatu loomine
 • Linkide salvestamine arvutis
 • Veebipõhised lingikogud
 • Ideid käelisteks tegevusteks (veebilehed)
 • Diplomite, tänukirjade loomine
Kursuse käigus loob õpetaja oma kodulehe, kuhu lisab (vistutab) enda tehtud interaktiivse mängu, e-raamatu, virtuaalse lingikogu.

Kestvus

20 tundi,

sealhulgas 12 x 40 minutit auditoorset õpet, 4×10 min vahepausi  ja 4 x 90 min kodutööd.

Kursuse eesmärk
 • Õppida koostama kodulehte
 • Õppida kasutama Weebly keskkonda
 • Õppida looma interaktiivseid õppemänge
 • Tutvuda helifaili loomise keskkonnaga Podomatic
 • Õppida looma GIF animatsiooni
 • Tutvuda veebikirjastustega
 • Tutvuda e-raamatute loomise keskkondadega
 • Õppida looma e-raamatut
 • Tutvuda veebipõhiste lingikogude loomise keskkondadega
 • Õppida looma virtuaalset veebipõhist lingikogu (Getwapps)
 • Tutvuda käelisi tegevusi pakkuvate veebilehtedega
 • Õppida looma tänukirju, tunnistusi

Meetodid

Kursus toetub erinevatele aktiivõppemeetoditele (rühmatöö, väitlus, ajurünnak, individuaalne töö) ja e-õppele.

Pädevused

I Õpilaste innustamine ja juhendamine digikeskkonnas.      
1.1 Õpilaste loovuse ja innovatsiooni toetamine ning arendamine.
Leiab internetist ja rakendab õpilaste loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid.
Kohandab Internetist leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid, hindab õpilaste õpitulemusi.
Koostab õpilaste loovust ja innovatsiooni arendavaid õpiülesandeid, kasutades digiajastu vahendeid.
Loob koostöös (õpilastega, kolleegidega jne) õpilaste loovust ja innovatsiooni arendavaid õpiülesandeid.
1.2 Õpilaste innustamine eluliste probleemide lahendamisele digitaalsete vahendite kaasabil.
Leiab ja esitab õpilastele näiteid elulise probleemi lahendamiseks digitaalsete vahendite abil.
1.3 Õpilaste suunamine isiklike kogemuste refleksioonile ja mõtestamisele.
Rakendab õpilastega vähemalt ühte refleksiooni meetodit.
II Õpikeskkonna kavandamine ja õppeprotsessi läbiviimine digikeskkonnas (õpidisain).

2.1 Digitaalseid vahendeid kaasava õppeprotsessi kavandamine.
Kirjeldab digitaalsetele õppevahenditele sobivaid meetodeid.
2.2 Ennastjuhtivat õppijat toetava õpikeskkonna kujundamine.
Leiab ja rakendab õppetöös õppekavale vastavaid digitaalseid õppematerjale.
Loob, kohandab ja kombineerib õppetöös erinevaid veebipõhiseid õppematerjale.
2.3 Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära.
Leiab ja kasutab õppetöös digikeskkonda sobivaid ja antud õpieesmärkidele vastavaid õpiülesandeid.
Loob ja kombineerib digitaalses keskkonnas individuaalseid ja rühmatöö ülesandeid.
Kohandab õpiülesande või õpijuhise lähtudes sihtrühmast ja valitud tehnilistest vahenditest.
Koostöös õpetajate kogukonna/võrgustiku liikmetega koostab ja jagab õpiülesannete kogumiku.
Analüüsib ja hindab kasutatud õpiülesande sobivust õpilaste vajaduste, õpikeskkonna ja õpieesmärkidega.

III Digiajastu töökeskkonna kujundamine.

3.1. Digiajastu töövõtete ja  töövahendite kasutamine.
Loob veebikeskkonna kasutajakonto ja loob/lisab sinna materjale, kasutab igapäevast tarkvara/veebikeskkonda/riistvara juhendi abil, kasutab esitlusvahendeid ja printerit, salvestab/kopeerib faile andmekandjale.
Piirab/lubab juurdepääsu veebis olevatele materjalidele..
Lahendab töövahendite kasutamisel tekkivaid probleeme iseseisvalt (abi, info, KKK, foorum), kombineerib erinevaid vahendeid, muudab veebikeskkonna seadeid.
3.3. Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas.
Jälgib teiste tegevust digikeskkonnas (RSS, blogid, fotod).
Loob enda digitaalse identiteedi ja talletab oma materjale veebikeskkonnas.
Jagab omaloodud materjale erinevates keskkondades.
Tegeleb järjepidevalt ja süstemaatiliselt eneseväljendusega digikeskkonnas, arhiveerib oma digitaalse loomingu.
3.4. Kutsealase info kogumine ja analüüsimine.
Kogub ainealaseid andmeid ja materjale.
Kogub oma töö efektiivsuse tõstmiseks andmeid ja materjale.
Kasutab erinevaid otsisüsteeme ja keskkondi ning loob süsteeme info talletamiseks.
Loob oma personaalse veebipõhise töölaua ja arhiveerib, säilitab ja süstematiseerib digitaalseid materjale.

IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine.       
4.1 Digivahendite turvaline, legaalne ja eetiline kasutamine.
Valib kasutamiseks üksnes legaalse tarkvara ja digisisu. Käitub Internetis eetiliselt, s.h. arvestades digitaalse etiketiga. Väldib Internetti kasutades ohte enda identiteedile ja andmetele.
Viitab ja refereerib nõuetekohaselt.
V Õpetaja professionaalne areng digiajastul.

5.1 Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes.
Liitub vähemalt ühe praktikakogukonna või võrgustikuga.
Külastab regulaarselt praktikakogukonna/võrgustiku veebikeskkonda.

Kursuse tulemusena õppija

 • Oskab luua kodulehte ja lisada materjali (Weebly)
 • Oskab koostada interaktiivset mängu
 • Oskab luua helifaili
 • Oskab luua GIF animatsiooni
 • Tunneb veebikirjastusi
 • Oskab koostada e-raamatut
 • Oskab arvutisse linke salvestada
 • Oskab koostada virtuaalset veebipõhist lingikogu
 • Tunneb erinevaid käelisi ideid pakkuvaid veebilehti
 • Oskab koostada diplomit, tänukirja

Tarkvara

 • Veebilehitseja
 • Weebly
 • Veebipõhised interaktiivse mängu loomise programmid
 • Helifailide loomise keskkond Podomatic
 • Animeeritud gifi loomiseks kasutatavad programmid- Paint, Unfreeze2.1
 • Veebikirjastuse programmid- Calameo, PageFlip-Flap
 • Veebipõhised e-raamatute loomise programmid- Little Bird Tales, Myebook, Zooburst
 • Veebipõhise lingikogu koostamise programm Getwapps
 • Veebipõhised tänukirjade ja tunnistuste loomise keskkonnad

Vahendid

Internetiühendus

Arvutid, projektor

Kursuse lõpetamine

Kursuse lõpetamiseks ja Tiigrihüppe Sihtasutuse tunnistuse saamiseks tuleb kursuslasel luua koduleht. Kodulehele lisada enda koostatud interaktiivne mäng, helifail, animeeritud gif, e-raamat, lingikogu, tänukiri ning täita tagasisideankeet.

Advertisements